Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen het online marketing bureau en de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van het online marketing bureau zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdrachtgever de aanbieding van het online marketing bureau schriftelijk heeft aanvaard.

3. Uitvoering diensten

Het online marketing bureau zal de diensten naar beste vermogen uitvoeren. De opdrachtgever zal alle informatie en gegevens verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten. Het online marketing bureau is gerechtigd om de diensten te laten uitvoeren door derden.

4. Wijzigingen

Wijzigingen in de diensten en de daarmee samenhangende tarieven zullen tijdig aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden op de in de factuur vermelde wijze en binnen de vermelde betalingstermijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

6. Annulering

Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de kosten die het online marketing bureau heeft gemaakt en de werkzaamheden die zijn verricht tot het moment van annulering, volledig voor rekening van de opdracht